Phạm Thị Nga đã hỏi 2 tuần trước
LoadingGhi nhớ

They go to the seaside____they should be disturbed by the noise of the city.
A.lest B.for C.so that D.in order that

1 Câu trả lời
Thanh Hiếu đã trả lời 1 tuần trước
LoadingGhi nhớ

Đáp án là: A lest nha bạn!