DANH SÁCH CÂU HỎINghĩa câu này là gì?
Lương Khắc Tốp đã hỏi 5 tháng trước
LoadingGhi nhớ

He was a teacher by profession

1 Câu trả lời
Yoom H Surber đã trả lời 5 tháng trước
LoadingGhi nhớ

anh ấy (hồi trước) là hành nghề giáo viên
by profession – theo việc làm, theo nghề