DANH SÁCH CÂU HỎINghĩa câu này là gì?
AvatarLương Khắc Tốp đã hỏi 9 tháng trước
LoadingGhi nhớ

He was a teacher by profession

1 Câu trả lời
AvatarYoom H Surber đã trả lời 9 tháng trước
LoadingGhi nhớ

anh ấy (hồi trước) là hành nghề giáo viên
by profession – theo việc làm, theo nghề