DANH SÁCH CÂU HỎIMấy mem dịch giùm tớ với
AvatarLương Khắc Tốp đã hỏi 9 tháng trước
LoadingGhi nhớ

But it seems unlikely that these questions produce loyalty, dependence, commitment, or other important qualities of a relationship. These qualities may take longer to develop.”

1 Câu trả lời
AvatarPhan Viễn đã trả lời 9 tháng trước
LoadingGhi nhớ

Cần hiểu ngữ cảnh để dịch chính xác hơn, mình tạm dịch:

Dường như không thể chắc rằng những nghi vấn này tạo ra lòng trung thành, sự tin cậy, cam kết, hoặc những phẩm chất quan trọng khác của một mối quan hệ. Những phẩm chất này có thể mất nhiều thời gian hơn để phát triển.