LoadingGhi nhớ
Avatarle minh nhon đã hỏi 8 tháng trước

Ai giải thích hộ mình câu này với
Hydroelectric power is produced by the fall of water__in a dam.
A,Trapping B,trapped C,to be trapped D,that trapped1 câu trả lời
Avatarstella pham đã trả lời 6 tháng trước

B_ bị động