AvatarBÙI LINH QUÂN đã hỏi 5 tháng trước
LoadingGhi nhớ

You ———— be home before dark because it is dangerous to walk home alone at night A. might B. may C. ought D. must

1 Câu trả lời
AvatarYoom H Surber đã trả lời 1 tháng trước
LoadingGhi nhớ

You (D. must) be home before dark because it is dangerous to walk home alone at night.

might be = có lẽ phải…

may be = có thể phải…

ought to be = theo luật phải…

must be = phải…