LoadingGhi nhớ
DANH SÁCH CÂU HỎIDanh mục đơn: Hỏi về ngữ phápCâu “The Boryeong Mud Festival is an annual festival that takes place every summer” tại sao từ takes có “s”
AvatarNguyễn Văn Hậu đã hỏi 7 tháng trước


1 câu trả lời
AvatarYoom H Surber đã trả lời 7 tháng trước

The Boryeong Mud Festival is an annual festival that takes place every summer

câu này nói về một festival cho nên phải xài động từ cho ngôi ba [he/she/it].

động từ ngôi ba của take là takes