(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 8 / 10 trong loạt bài Trạng từ (Adverbs) .
Content Protection by DMCA.com
LoadingGhi nhớ

1) Very :

+ tính từ Martha has been very ill.

Martha rất có vẻ ốm đau.

+ trạng từ He writes English words very slowly.

Anh ta viết tiếng Anh rất chậm.

+ tính từ + danh từ He is not a very nice person.

Anh ta không phải là một người bảnh trai.

* Very much có thể đặt ở giữa câu hay cuối câu

Byron is very much admired in Greece.

Byron rất được ngưỡng mộ tại Hy Lạp.

I enjoyed your party very much.

Tôi rất thích bữa tiệc của bạn.

2) Pretty

* Pretty có nghĩa “nhẹ” hơn là very.

* Pretty well = nearly (gần như là)

The film was pretty well over by the time we got to the cinema.

Bộ phim gần như được chiếu hết lúc chúng tôi vào rạp.

3) Indeed, Not… at all

* Very có thể được làm mạnh thêm với indeed ở câu khẳng định.

That’s very good indeed.

Điều đó thật sự tốt.

* At all có thể được dùng ở câu phủ định (có thể bỏ very much)

Mike doesn’t enjoy classical music (very much) at all.

Mike không thích nhạc cổ điển lắm.

* Một số trạng từ tận cùng bằng -ly thay cho very:

extremely, particularly, really, terribly, awfully, frightfully…

– dùng với tính từ:

Miss Wright is extremely helpful.

Cô Wright rất tốt bụng.

– dùng với trạng từ:

Dawson works really slowly.

Dawson làm việc chậm quá.

– dùng với quá khứ phân từ:

I’m terribly confused by all this information.

Tôi bối rối khủng khiếp bởi các thông tin này.

– dùng với tính từ -ing :

The information is terribly confusing.

– dùng với tính từ + danh từ:

Dawson is a particularly good worker.

Dawson hoàn toàn là một công nhân giỏi.

– dùng với động từ:

I really appreciate all you’ve done for me.

Tôi đánh giá cao những gì anh đã làm cho tôi.