• HUYNH PHA LE trở thành thành viên 3 tháng, 2 tuần trước