• Ngọc Trâm cập nhật tin 3 tháng, 2 tuần trước

    Need help from everyone !!
    – Give a short talk about the advantages and disadvantages of living in an English – speakking country
    – Give a short talk about your personality
    – Give a short talk about a famous landmark
    (không dùng bài trên mạng nha mn)