• Ng Duong vừa thay ảnh đại diện 1 tuần, 4 ngày trước