Phần mở đầu

Mục lục

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 14 / 19 trong loạt bài Luyện dịch Anh - Việt .
Content Protection by DMCA.com
LoadingGhi nhớ

Cũng giống như các phần luyện dịch Anh – Việt khác trên Dayhoctienganh.Net, trong bài này chúng tôi cũng đưa ra một bài viết bằng tiếng Anh có dịch ra tiếng Việt tham khảo bên cạnh. Các bạn chọn các mục từ vựnggiải thích để hiểu rõ hơn về bài dịch.

Bài tập dịch

Henry Ford and the American Automobile

Henry Ford và xe hơi Mỹ
Detroit has come of the most beautiful residential neighborhoods in the USA and at the same time some of the most shocking slums. Detroit owes its rapid growth and one-time prosperity to the automobile, and above all to Henry Ford. Henry Ford did not invent the automobile, but he was the first man to mass-produce it, and this made it available to the ordinary man. Many automobiles were being built by hand at the turn of the century and were much too expensive for all but the wealthy. In 1903, Henry Ford’s first mass-produced Model T cars cost $850. By the early 1920s, he was able to reduce the priceto $350. Between 1903 and 1927, Ford manufactured 15 million Model T Fords and earned a profit of $700 million. In 1927, he produced his sedan Model A, which was much more comfortable than the open, windswept Model T. Detroit có một số khu dân cư đẹp nhất nước Mỹ và đồng thời cũng có một số khu ổ chuột gây sốc nhất. Detroit có được sự phát triển nhanh chóng và sự thịnh vượng một thời là nhờ xe hơi, và trên hết là nhờ Henry Ford. Henry Ford không phát minh xe hơi, nhưng ông ấy là người đầu tiên sản xuất xe hơi hàng loạt, và điều này đã giúp người bình thường có thể mua được xe hơi. Vào đầu thế kỷ, nhiều xe hơi được chế tạo bằng tay và quá sức đắt tiền đối với tất cả mọi người trừ người giàu có. Đến năm 1903, xe hơi kiểu chữ T được sản xuất hàng loạt đầu tiên của Henry Ford có giá 850 đô la mỗi chiếc. Vào đầu những 1920, ông ấy có thể giảm giá xuống còn 350 đô la. Vào năm 1903 đến 1927, Ford đã sản xuất 15 triệu chiếc Ford kiểu chữ T và kiếm lãi 700 triệu đô la. Vào năm 1927, ông ấy sản xuất xe hơi bốn chỗ kiểu chữ A, tiện nghi hơn nhiều so với xe hơi kiểu chữ T mui trần không chắn gió.

Henry Ford was himself a born mechanic and could build a car with his own hands. So he respected his workers and treated them well. In 1914, when the basic wage for an industrial worker in Detroit was $11 a week, Ford announced that he would pay his workers $5 a day. Ford believed in the dignity of work, and did not wish his men to become underpaid robots. He also built them a special town on the outskirts of the city.

Bản thân Henry Ford là một thợ cơ khí bẩm sinh và có thể tự tay mình chế tạo xe hơi. Vì vậy, ông ấy tôn trọng công nhân và đối xử tốt với họ. Vào năm 1914, trong khi lương cơ bản trả cho một công nhân công nghiệp ở Detroit là 11 đô la mỗi tuần, Ford tuyên bố rằng ông ấy sẽ trả cho công nhân mỗi ngày 5 đô la. Ford tin vào chân giá trị của công việc, và không muốn công nhân của mình trở thành những người máy biết đi với đồng lương thấp. Ông ấy cũng xây cho họ một thị trấn đặc biệt ở ngoại ô thành phố.
Ford’s basic wage of $5 a day caused not only a wage explosion in the city, it also caused a population explosion. Blacks from the south poured into the city, until there were almost as many blacks in Detroit as whites. Other industries connected with the automobile were attracted to Detroit, and more and more factories sprang up in and around the city. Other automobile corporations also made Detroit their headquarters. General Motors built factories in Detroit as did Chrysler. In the 1960s, one in three people who lived in Detroit worked in the automobile industry. Now many plants have been dispersed to other parts of the States, and unemployment, particularly among blacks, has become a serious problem. Lương cơ bản 5 đô la mỗi ngày của Ford đã gây ra không chỉ sự tăng vọt về tiền lương trong thành phố mà còn gây ra sự bùng nổ dân số. Người da đen từ miền nam đổ vào thành phố, cho đến khi ở Detroit người da đen đông gần bằng người da trắng. Các ngành công nghiệp khác liên quan đến xe hơi bị thu hút đến Detroit, và ngày càng có nhiều nhà máy mọc lên ở trong và xung quanh Detroit. Các công ty xe hơi khác cũng chọn Detroit làm trụ sở. Genaral Motors xây dựng nhà máy ở Detroit như Chrysler vậy. Vào những năm 1960, cứ 3 người sống ở Detroit thì có một người làm việc trong ngành công nghiệp xe hơi. Ngày nay nhiều nhà máy đã được chuyển đến những nơi khác ở Mỹ và ở Detroit nạn thất nghiệp, đặc biệt là trong giới người da đen, đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng.
But the fortune of the Ford family was already made. True to the tradition  of the American millionaires, Edsel and Henry Ford II gave away half their fortune. They gave $300 million to public education, public television and to social research. Nhưng tài sản của gia đình Ford thì đã được tạo dựng rồi. Đúng theo truyền thống của các nhà triệu phú Mỹ, Edsel và Henry Ford II đã tặng đi nửa gia tài của mình. Họ tăng 300 triệu đô la cho sự nghiệp giáo dục công cộng, truyền hình công cộng và cho việc nghiên cứu xã hội.
Americans depend on the automobile like no other people. They total mileage traveled by American motorists in one year is about one million million miles. Không một dân tộc nào khác có thể so sánh với người Mỹ về sự phụ thuộc vào xe hơi. Tổng khoảng cách mà những người đi xe của Mỹ đi lại trong một năm là khoảng một triệu triệu dặm.
At the moment a revolution is going on the American automobile word. In the 1960s, there was a change in fashion in favor of small cars. Many small and medium-sized cars are still being imported especially from Germany and Japan. Now american automobile manufacturers, have followed the trend. They  are committed to building smaller new cars, as part of a  program of energy conservation. All new cars, too, are built so that they can only take unleaded gas. Some of the most dangerous pollutants are being removed from the air in American cities. It remains to be seen, however, if the American automobile industry will ever again regain its former glory. Hiện tại, một cuộc cách mạng đang diễn ra trong thế giới xe hơi Mỹ. Vào những năm 1960, có sự thay đổi về thời trang theo khuynh hướng yêu thích xe hơi nhỏ. Mỹ vẫn đang nhập khẩu nhiều xe hơi cỡ nhỏ và cỡ trung, đặc biệt là từ Đức và Nhật. Hiện nay các nhà sản xuất xe hơi Mỹ đã đi theo khuynh hướng đó. Họ cam kết chế tạo xe hơi mới nhỏ hơn, là một phần của chương trình bảo tồn năng lượng. Ngoài ra, tất cả xe hơi mới được chế tạo để chúng chỉ có thể chạy xăng không chì. Một số chất gây nguy hiểm nhất đang được loại bỏ khỏi không khí ở những thành phố của Mỹ. Tuy nhiên người ta vẫn đang chờ xem là liệu ngành công nghiệp xe hơi Mỹ có bao giờ giành lại được hào quang quá khứ của mình không.