(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 2 / 3 trong loạt bài Câu trực tiếp và câu gián tiếp .
Content Protection by DMCA.com
LoadingGhi nhớ

Động từ báo cáo thường dùng ở hiện tại khi vấn đề liên hệ là một vấn đề nói chung hay sự việc xảy ra ở hiện tại.

Ví dụ như:

* Chuyển lại lời nhắn.

Come in now, Jim. Dinner’s ready.

Đến đây ngay, Jim. Bữa tối đang sẵn sàng.

What does your mother say ?

Mẹ con nói gì thế ?

She says you must come in now, Dad. She says dinner’s ready.

Mẹ nói bố đến đây ngay. Bữa tối đã dọn ra rồi.

* Đọc báo… rồi kể lại

What does the article say ?

Bài báo nói gì thế?

It’s about the kitchen of the future. The writer says we’ll have robots which can understand instructions and carry them out.

Đó là một bài báo về bếp núc trong tương lai. Tác giả viết là chúng ta sẽ có các người máy có thể hiểu các chỉ dẫn và thực hiện chúng.

* Vấn đề nói chung

So how are we supposed to wire this plug ?

Làm thế nào để mắc điện vào cái phít đây ?

The instructions say that the brown wire means “live” and it goes into the hole marked “L”…

Bản chỉ dẫn nói rằng dây điện màu nâu là dây “nóng” và gắn vào cái lỗ có dấu “L”…

* Nói lại những điều mà người nào đó thường xuyên nói

Mary’s always talking about money. She’s always complaining that things are expensive and she’s always asking how much I’ve paid for one thing and another.

Mary luôn nói về tiền bạc. Cô ta luôn phàn nàn rằng mọi thứ đều đắt đỏ và luôn hỏi tôi trả tiền nhiều cho việc này việc nọ.