(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 1 / 3 trong loạt bài Câu trực tiếp và câu gián tiếp .
Content Protection by DMCA.com
LoadingGhi nhớ

* Câu trực tiếp là câu nói được viết lại.

* Câu gián tiếp là câu chúng ta muốn nói lại, kể lại câu nói của người khác.

* Động từ dùng để báo cáo lại (reporting verb), thường dùng nhất là say, tell ask.

1) Cách dùng cơ bản của Say, Tell, Ask:

* Tell bắt buộc phải đi kèm với 1 đại từ chỉ người (hay danh từ).

* Say có thể đi kèm với to + (người được nói với)

* Ask có thể đi kèm với đại từ chỉ người (hay danh từ)

“You haven’t got much time”, he told me / he said (to me)

“Are you comfortable ?” he asked (me)

2) Say, Tell, Ask trong câu trực tiếp:

* Say được dùng phổ biến nhất trong câu trực tiếp

“Its raining”, I said.

* Say cũng thường được dùng trong các câu hỏi thông thường trực tiếp.

“Are you all right ?” he said / he asked.

* Say được dùng để giới thiệu 1 câu tường thuật hay câu hỏi.

I said: “It’s raining.”

* Say hay Tell được dùng để giới thiệu câu mệnh lệnh trực tiếp.

“Don’t touch that!” he said / he told them.

* Ask được dùng trong câu hỏi trực tiếp

“How are you ?” she asked (me) / she said.

3) Say, Tell, Ask trong câu gián tiếp :

* Say hay tell someone + (that) dùng để giới thiệu câu gián tiếp.

He said / He told me (that) his life was in danger.

Nếu chúng ta cần phải nêu tên người thì nên dùng Tell someone hơn là say to someone.

* Ask + (someone) dùng để nói lại một câu hỏi. Ask + (someone) được đi kèm với if/ whether hay từ đặt câu hỏi.

She asked (me) if / whether I wanted anything.

She asked (me) what I wanted.